VDO อาเซียน

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
The ASEAN Learning Center Socio-Cultural Community; Rajabhat Mahasarakham University

หลักการและเหตุผล
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เล็งเห็นว่าควรจะมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนเกิดขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของประเทศและประชาคมโลกด้วยเหตุผล 4 ประการ

  1. คณะกรรมการกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ตัดสินให้จังหวัดมหาสารคามเป็นเมือง หนึ่งในสิบจาก  108 เมือง  โดยตัดสินให้จังหวัดมหาสารคาม  เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน  (City for Learning, Leading to Community Development) เหตุผลที่ถูกตัดสินว่าเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน เพราะเป็น “ตักสิลานคร” มีสถาบันการศึกษาระดับสูงหลายแห่งสามารถใช้การศึกษาผลิตบุคลากรสู้ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ (10 ท้องถิ่นต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1/9/2554)
  2. เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลไทย  2554  โดยเฉพาะการสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวกับระบบภาระหน้าที่ของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน

      …  เริ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย  อันประกอบด้วย
การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล...  ทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริม
การอ่านพร้อมทั้งการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  และภาษาถิ่น  จัดให้มีระบบการจัดการความรู้  ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบน
ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย...  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ  (สมเกียรติ  อ่อนวิมล  อ้างอิงจากนโยบายรัฐบาลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  23  สิงหาคม  2554  1/9/2544)

      … ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยการสร้างเครือข่ายแหล่งความรู้ความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก  โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรม ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  โดยการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาคมอาเซียน  (ทศพล นรทัศน์.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  พ.ศ. 2555-2559   1/9/2554)        การสร้างประชาคมอาเซียนในด้านการศึกษา(Education Hub) กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียม ความพร้อมในด้านการศึกษาในกรอบแนวคิดด้านการศึกษา โดยในแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษาและด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเน้นเครือข่ายทางการศึกษา  พัฒนาตามหลัก 3N ได้แก่  โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ned Net) ศูนย์รวบรวม  จัดเก็บและเชื่อมโยงสารสนเทศ (NEIS)  และศูนย์เรียนรู้แห่งชาติ (NLC)

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งในลักษณะการผนึกกำลังร่วมกัน  และการดำเนินงานของแต่ละมหาวิทยาลัย  โดยมีการจัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย  เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในการพัฒนาทักษะทางภาษา  วิจัย  การเรียน
    การสอน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน  (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  การศึกษาการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  ปี พ.ศ. 2558)
  2. ภาระงานบางส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการและเตรียมความพร้อมในการรองรับเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะก้าวไปสู่โครงการศูนย์การเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน  เป็นต้นว่า  การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษากลุ่มประชาคมอาเซียน  การวิจัย  การพัฒนาภาษา  การจัดกิจกรรมร่วมกันด้านขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างนักศึกษาของประชาคมอาเซียน  และยังมีการแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน ประชุมร่วมกันของบุคลากรกลุ่มประเทศอาเซียนอีก  ตลอดจนโครงการความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนด้วย   

      จากเหตุผลดังกล่าวแล้ว ข้างต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งศูนย์ศูนย์การเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน (The ASEAN  Learning  Center  Socio-Cultural Community ; Rajabhat Mahasarakham University)  เพื่อสนองตอบการที่จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรณีที่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน (City for Learning, Leading to Community  development)  อันจะนำไปสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
      1. เป็นการเทิดพระเกียรติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 84  พรรษา (ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีหอเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่แล้ว จะได้เป็นการเติมเต็ม)
      2.  เพิ่มความตระหนักในด้านการเรียนรู้สังคม - วัฒนธรรมและภาษาของคนไทย...
>>>>>คลิก อ่านรายละเอียดทั้งหมด

 


สำหรับสืบค้น หนังสือ, สิ่งพิมพ์, วีดิทัศน์/ซีดี
สำหรับสืบค้น บทความวารสาร
Page View
Online
Today Visited
Monthly Visited
Annual Visited
Total
939
0
19900