ฐานข้อมูลอาจารย์3
เข้าสู่ระบบ
 
ระบบฐานข้อมูล ผลงานอาจารย์ 3

ค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด

  แสดงทั้งหมด 
Exact phrase  All words  Any word
ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี สถานศึกษา จังหวัด รายละเอียด
ประยูร นวบุตร
รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะต่อการยิงประตูมือบนเหนือศีรษะ กีฬาบาสเกตบอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านแพง
มหาสารคาม
รายละเอียด
ประยงค์ มาแสวง
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ 22101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
ประสงค์ ถนัดค้า
รายงานการพัฒนาและทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาพลศึกษาเพิ่มเติม พ 30207 (เซปักตะกร้อ) ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ทักษะพื้นฐานในการรุก และรับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ระเบียบ กฎ แลละกติกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
ผดุง เข็มท้าว
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้ รายวิชาลูกเสือสามัญ เรื่อง เงื่อนเชือก ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธขั้นตอนการปฏิบัติ (Step-Step)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนนาโพธิ์
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
พงษ์เทพ ปลื้มใจ
รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระพลศึกษา เรื่อง กีฬาพื้นบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนฝาง
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
พิษณุ ศรีประเสริฐ
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระการเรียนรู้สุขศึกษา) โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มประสบการณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
มหาสารคาม
รายละเอียด
ไพฑูรย์ พัฒนสระคู
เอกสารการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง สมรรถภาพทางกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนตังหมอง
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
มะลิวัลย์ วิปัชชา
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน
มหาสารคาม
รายละเอียด
มะลิวัลย์ วิปัชชา
รายงานผลการพัฒนาและทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน
มหาสารคาม
รายละเอียด
มานต ภาคพรม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
มัลลิกา เชยชัยภูมิ
คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
มัลลิกา เชยชัยภูมิ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
มัลลิกา เชยชัยภูมิ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
มัลลิกา เชยชัยภูมิ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อุบัติเหตุและการป้องกัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
มัลลิกา เชยชัยภูมิ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชีวิตที่ปลอดภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
ประดับศรี จันทริมา
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านเหล่า
มหาสารคาม
รายละเอียด
ผดุง เข็มท้าว
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้ รายวิชาลูกเสือสามัญ เรื่อง เงื่อนเชือก ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีขั้นตอนการปฏิบัติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงบ้านนาโพธิ์
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
วุฒิพงษ์ โภชนะโน
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2550
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
สมัย ธรรมเกตุ
แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนสว่างกิจวิทยา
มหาสารคาม
รายละเอียด
พงศ์สุวรรณ ขุมหิรัญ
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หน่วยการเรียนที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ หน่วยการเรียนที่รู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านโพนทอง
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับที่ 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 528 รายการ

 

  ©2009 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All rights reserved.