ฐานข้อมูลอาจารย์3
เข้าสู่ระบบ
 
ระบบฐานข้อมูล ผลงานอาจารย์ 3

ค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด

  แสดงทั้งหมด 
Exact phrase  All words  Any word
ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี สถานศึกษา จังหวัด รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 4 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การเก็บรักษาเสื้อผ้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 5 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การเก็บรักษาเครื่องนอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 6 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การเก็บรักษารองเท้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 7 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การต้มน้ำร้อนและการเก็บรักษาเครื่องใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 8 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดูลยเดช
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 9 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 10 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง ธงชาติไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 11 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 12 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การเดินสะกดรอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 13 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การแสดงเงียบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 14 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง เงื่อนต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 15 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
บรรเทือง มณีโชติ
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
มหาสารคาม
รายละเอียด
บุญทัน พัฒนสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ช่วงชั้นที่ 3 วิชา วอลเลย์บอล พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง)
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
บุญทัน พัฒนสาร
เอกสารปรกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั่งชั้นที่ 3 วิชา วอลเลย์บอล พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง)
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
บุญสุข วัฒวิเศษ
จัดการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตร ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 2 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 หน่วยที่ 1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองฟ้า
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
บุญสุข วัฒวิเศษ
รายงานการพัฒนา แผนการจัดกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง หลักสูตร ลูกเสือสำรอง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อนามัย ความปลอดภัย และการค้นหาธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองฟ้า
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
ปราณี พุทธารัตน์
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
ประนอม ศรีโยธา
การพัฒนาการดำเนินงานการป้องกันปัญหานักเรียนออกกลางคัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
เลย
รายละเอียด
ประภาส คันธา
การผลิตและการใช้สื่อการสอนวิดีทัศน์ช่วนสอนทักษะพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนเก่าน้อย
มหาสารคาม
รายละเอียด
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับที่ 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 528 รายการ

 

  ©2009 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All rights reserved.