ฐานข้อมูลอาจารย์3
เข้าสู่ระบบ
 
ระบบฐานข้อมูล ผลงานอาจารย์ 3

ค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด

  แสดงทั้งหมด 
Exact phrase  All words  Any word
ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี สถานศึกษา จังหวัด รายละเอียด
ประยงค์ เศษวงศ์
การพัฒนาแบบฝึกการบริหารจิตตามหลักอานาปานสติ สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
มานิตา มีแก้ว
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำยาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการสอน ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
สันติพงศ์ ยมรัตน์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สารสังเคราะห์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
อัมพร วงวาศ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สาระจากหนังสือพิมพ์รายวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สำนักเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
ศันสนีย ลีลาน้อย
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องความรู้พื้นฐานในการฝึกนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสารระการเรียนรู้ศิลปะ
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
ประภาศรี ทิพย์พิลา
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายวิชาชีววิทยา เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเเหนือกฎของเมนเดล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมควร จำเริญพัฒน์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
อนัญญา ผิวเงิน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
ศันสนีย ลีลาน้อย
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เครื่องความรู้พื้นฐานในการฝึกนาฎศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
วิวัฒพงษ์ พัทโท
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
กมล ชายศรี
ผลการฝึกทักษะแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคล ในการเรียนรู้ยุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
ฉลอง มีเนียม
ผลการเรียนรู้จากการเรียนแบบรายบุคลและแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
ฉลอง มีเนียม
ผลการเรียนรู้จากการเรียนแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
ศุภวรรณ บัวบุญ
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการของโรมส์ (Raimes) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
กิตติศักดิ์ พวงศรีเคน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นิรมล เพิ่มผล
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ภาไทย)เรื่อง การเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162
นครนายก
รายละเอียด
นิรมล เพิ่มผล
คู่มือครูการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162
นครนายก
รายละเอียด
นิรมล เพิ่มผล
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุดที่ 4การเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162
นครนายก
รายละเอียด
นิรมล เพิ่มผล
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุดที่ 5การเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162
นครนายก
รายละเอียด
นิรมล เพิ่มผล
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุดที่ 6การเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162
นครนายก
รายละเอียด
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับที่ 501 ถึง 520 จากทั้งหมด 528 รายการ

 

  ©2009 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All rights reserved.