ฐานข้อมูลอาจารย์3
เข้าสู่ระบบ
 
ระบบฐานข้อมูล ผลงานอาจารย์ 3

ค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด

  แสดงทั้งหมด 
Exact phrase  All words  Any word
ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี สถานศึกษา จังหวัด รายละเอียด
ทน สีธรรม
การพัฒนาการเรียนการสอนกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนปลาค้าว
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
ทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบริหารร่างกายในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
ทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
ทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวตัวและการสร้างความคุ้นเคยลูกวอลเลย์บอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
ทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเล่นลูกวอลเลย์บอลสองมือบน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
ทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
ทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การตบลูกวอลเลย์บอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
ทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(วอลเลย์บอล) ช่วงชั้นที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
ทองพูล ประมูลจะโก
รายงานผลการจัดกิจกรรมแบบร่วมกลุ่มร่วมมือโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
ทองย่อน พิษณุแสง
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ธรรมชาติของชีวิตกับการเสริม สร้างสุขภาพให้ปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์)
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
ธงชัย นนตะบุตร
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารหลักห้าหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
มหาสารคาม
รายละเอียด
ธงชัย พิมพ์สินธุ์
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
มหาสารคาม
รายละเอียด
ธงชัย พิมพ์สินธุ์
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
มหาสารคาม
รายละเอียด
ธรารัตน์ อาจหาญ
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (วอลเลย์บอล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
ธีรวัฒน์ วงษ์อ่อน
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
มหาสารคาม
รายละเอียด
ณรงค์ พิลาแดง
รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการสอน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
นรินทร์ ประวันนา
การรายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวันรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 1 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง อุบัติเหตุและอัคคีภัย"
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 2 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ความปลอดภัยในบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นรินทร์ ศรีสารคาม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 3 วิชา ลูกเสือสำรองโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง อุบัติเหตุบนท้องถนนและการปฏิบัติตนตามกฎจราจร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับที่ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 528 รายการ

 

  ©2009 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All rights reserved.