ฐานข้อมูลอาจารย์3
เข้าสู่ระบบ
 
ระบบฐานข้อมูล ผลงานอาจารย์ 3

ค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด

  แสดงทั้งหมด 
Exact phrase  All words  Any word
ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี สถานศึกษา จังหวัด รายละเอียด
ไพรัตน์ โพธิรุกข์
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนที่รู้ที่ 1 เรื่อง รถไฟ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านวั่งไผ่ป่าจั่น
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมศักดิ์ ใหม่คามิ
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยร่ายรำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมศักดิ์ ใหม่คามิ
รายงานผลการปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 หน่วยการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมศักดิ์ ใหม่คามิ
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 4 เรื่อง ศาลาเล่าเรื่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
มหาสารคาม
รายละเอียด
ไพรัตน์ โพธิรุกข์
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนที่รู้ที่ 2 เรื่อง ดูรถไฟ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านวั่งไผ่ป่าจั่น
มหาสารคาม
รายละเอียด
ไพรัตน์ โพธิรุกข์
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนที่รู้ที่ 7 เรื่อง เล่นรถในนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านวั่งไผ่ป่าจั่น
มหาสารคาม
รายละเอียด
ไพรัตน์ โพธิรุกข์
แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนที่รู้ที่ 3 เรื่อง ลำนำคุณตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านวั่งไผ่ป่าจั่น
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมศักดิ์ ใหม่คามิ
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 1 เรื่อง โรงเรียนต้นไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
มหาสารคาม
รายละเอียด
บุญล้ำ สอนสา
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนที่ 2 บึงใหญ่ในป่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง
มหาสารคาม
รายละเอียด
บุญล้ำ สอนสา
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความฝันนั้นเป็นจริงได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง
มหาสารคาม
รายละเอียด
พรรณี โยธาขันธ์
บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติ่มเรื่อง ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 10 หนังสือและส่วนต่างๆของหนังสือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2551
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
สรรเพชร แพงอ่อน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เกม-กีฬาพาชีวิตเป็นสุข กลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD และชุดฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนชุมชนโคกกลางมิตรภาพที่ 84
มหาสารคาม
รายละเอียด
สุริพล งามวิเศษ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง บทสวดมนต์มนต์ไหว้พระกิจกรรมชุมนุมพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะสวดมนต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2550
โรงเรียนผดุงนารี
มหาสารคาม
รายละเอียด
ธนรัตน์ แฝงสาเคน
แบบฝึกทักษะการเขียนบรรณานุกรรมวารสารสาระเพิมเติม งานห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
รายละเอียด
ธนรัตน์ แฝงสาเคน
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การศึกษาค้นคว้าเพื่อเขียนรายงาน ท 32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ปีการศึกษา 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
รายละเอียด
ธนรัตน์ แฝงสาเคน
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ วิทยะฐานที่ขอเลื่อน ครูชำนาญการพิเศษ สาขาบรรณารักษศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
รายละเอียด
ธนรัตน์ แฝงสาเคน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนบรรณานุกรมวารสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
รายละเอียด
อรุณี แสงนิล
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (งานห้องสมุด) วิชา การค้นคว้าเพื่อการเขียนรายงาน ( 32202) ชั้นมีธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
รายละเอียด
อรุณี แสงนิล
คู่มือการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนรายงานทางวิชาการค้นคว้าทางวิชากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
รายละเอียด
อรุณี แสงนิล
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนรายงานค้นคว้าทางวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2551
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
รายละเอียด
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับที่ 361 ถึง 380 จากทั้งหมด 528 รายการ

 

  ©2009 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All rights reserved.