ฐานข้อมูลอาจารย์3
เข้าสู่ระบบ
 
ระบบฐานข้อมูล ผลงานอาจารย์ 3

ค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด

  แสดงทั้งหมด 
Exact phrase  All words  Any word
ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี สถานศึกษา จังหวัด รายละเอียด
คำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร
หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 เรื่อง รักตัวเอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
รายละเอียด
คำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร
หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 3 เรื่อง ใครอยากน่ารัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายละเอียด
คำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร
หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 4 เรื่อง ป้องกันไว้ก่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
รายละเอียด
จินตนา เทศสิงห์
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
จักรพงษ์ชัย บุรผากา
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี (หลักสูตรลูกเสือเอก) ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองฟ้า
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
จักรพงษ์ชัย บุรผากา
รายงานการใช้แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองฟ้า
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
จักรพันธุ์ บุญทองโท
ผลการพัฒนาการเรียนการสอนกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
จันทนา พลทองสถิต
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
มหาสารคาม
รายละเอียด
จันทนา พลทองสถิต
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
มหาสารคาม
รายละเอียด
จำเนียร คำป้อง
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่มีประสิทธิภาพ เรื่อง การฝึกแถวชิด กิจกรรมรักษาดินแดน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนอุ่มเม้าประชาสรรค์
นครพนม
รายละเอียด
ฉวีวรรณ แสนรักษ์
รายงานการใช้และพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาสุขศึกษา (พ.31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหาร 5 หมู่ อาหารในท้องถิ่นอีสานและหลักการ บริโภคอาหาร การสร้างสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต สิทธิผู้บริโภคและหลักการบริโภค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
มหาสารคาม
รายละเอียด
ชัยรัตน์ ชื่นอารมณ์
รายงานการพัฒนาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา เรื่อง กิจกรรมแสนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
ชื่น นามบุรี
แผนการจัดการเรียนรู้สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
มหาสารคาม
รายละเอียด
ชื่น นามบุรี
รายงานการใช้หนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
มหาสารคาม
รายละเอียด
ชื่น นามบุรี
หนังสือนิทานพื้นบ้าน รายวิชา ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นิทานเรื่อง กระรอกเจาะมะพร้าว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
มหาสารคาม
รายละเอียด
ชื่น นามบุรี
หนังสือนิทานพื้นบ้าน รายวิชา ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นิทานเรื่อง กระรอกเจาะมะพร้าว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
มหาสารคาม
รายละเอียด
ชื่น นามบุรี
หนังสือนิทานพื้นบ้าน รายวิชา ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นิทานเรื่อง กลองเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
มหาสารคาม
รายละเอียด
ชื่น นามบุรี
หนังสือนิทานพื้นบ้าน รายวิชา ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นิทานเรื่อง ทิดมีไปงานแต่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
มหาสารคาม
รายละเอียด
ดุษฏี สุขพูล
คู่มือการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
มหาสารคาม
รายละเอียด
ดุษฏี สุขพูล
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
มหาสารคาม
รายละเอียด
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับที่ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 528 รายการ

 

  ©2009 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All rights reserved.