ฐานข้อมูลอาจารย์3
เข้าสู่ระบบ
 
ระบบฐานข้อมูล ผลงานอาจารย์ 3

ค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด

  แสดงทั้งหมด 
Exact phrase  All words  Any word
ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี สถานศึกษา จังหวัด รายละเอียด
ทองสุข แสนวัง
รายงานการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางกลไกในกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนวังยาววิทยายน
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมพงศ์ แสนจักร
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการผูกเงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนกันทรวิชัย
มหาสารคาม
รายละเอียด
แก้วฟ้า ภูถูกเงิน
รายงานผลการใช้นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจักดารเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
มหาสารคาม
รายละเอียด
พรทิพย์ ประทุมนภารัชต์
รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อผสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์
มหาสารคาม
รายละเอียด
อุไรวรรณ นามใสย์
รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
นพรัตน์ สุโพธิ์
รายงานผลการใช้แบบเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนหนองแว่งม่วง
กาฬสินธุ์
รายละเอียด
เสาวคนธ์ คำปลิว
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนที่รู้ที่ 7 เรื่อง เล่นรถในนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านแสนสุข
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมศักดิ์ ใหม่คามิ
แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 3 เรื่อง ลำนำของคุณตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
มหาสารคาม
รายละเอียด
เรืองเดช แซ่ตั้ง
แบบประเมินการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2 กรณีพิเศษ (อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์) สขาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมศักดิ์ ใหม่คามิ
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
มหาสารคาม
รายละเอียด
เสาวคนธ์ คำปลิว
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ลูกแมว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านแสนสุข
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมศักดิ์ ใหม่คามิ
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โรงเรียนต้นไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
มหาสารคาม
รายละเอียด
สมศักดิ์ ใหม่คามิ
เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
มหาสารคาม
รายละเอียด
มาลา อุตสารัมย์
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ชีวิตที่ถูกลืม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง
มหาสารคาม
รายละเอียด
เสาวคนธ์ คำปลิว
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ลูกหมาตาโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านแสนสุข
มหาสารคาม
รายละเอียด
ประจญ คุ้มตะบุตร
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง ชีวิตที่ถูกลืม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านโพนทอง
มหาสารคาม
รายละเอียด
ไพรัตน์ โพธิรุกข์
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ลูกแมว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านวั่งไผ่ป่าจั่น
มหาสารคาม
รายละเอียด
สุภาพ วาทหงษ์
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (หน่วยที่ 5) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี
มหาสารคาม
รายละเอียด
ลำไย ศรีทำบุญ
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาลาเรื่องเล่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
มหาสารคาม
รายละเอียด
บรรจง ชนะบูรณ์
แผนการจัดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
โรงเรียนบ้านเกิ้ง
มหาสารคาม
รายละเอียด
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับที่ 141 ถึง 160 จากทั้งหมด 528 รายการ

 

  ©2009 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All rights reserved.