ฐานข้อมูลอาจารย์3
เข้าสู่ระบบ
 
ระบบฐานข้อมูล ผลงานอาจารย์ 3

ค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด

  แสดงทั้งหมด 
Exact phrase  All words  Any word
ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี สถานศึกษา จังหวัด รายละเอียด
พุ่มพฤกษ์ กำสมุทร
การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
พงศ์สุวรรณ ขุมหิรัญ
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หน่วยการเรียนที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ หน่วยการเรียนที่รู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านโพนทอง
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
พงษ์เทพ ปลื้มใจ
รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระพลศึกษา เรื่อง กีฬาพื้นบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนฝาง
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
พิชัย สำราญสุข
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระพลศึกษา (ฟุตบอล) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
มหาสารคาม
รายละเอียด
พิชัย เรืองธรรม
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการทำไม้กวาดดอกหญ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนาสะแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
พิกุล สิทธิอมร
การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาหนองคาย เขต 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
พิษณุ ศรีประเสริฐ
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระการเรียนรู้สุขศึกษา) โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มประสบการณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
มหาสารคาม
รายละเอียด
พันทิพา ปัจจังคะตา
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้ภาพการ์ตูน เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหัวหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
พัชรินทร์ กวางแก้ว
แผนการสอนประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์คิดเร็ว กลุ่มทักษะ (คณิตศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2550
โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สุโขทัย
รายละเอียด
พัชราภรณ์ รอดคำดี
รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนวังสะพุง
เลย
รายละเอียด
พวงเพชร ศรีคิรินนทร์
การพัฒนามัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
พรทิพย์ ประทุมนภารัชต์
รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อผสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์
มหาสารคาม
รายละเอียด
พรสวรรค์ บัวโฮม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแจกลูกและสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
รายละเอียด
พรรณี โยธาขันธ์
บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติ่มเรื่อง ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 10 หนังสือและส่วนต่างๆของหนังสือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2551
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
พรรณี โยธาขันธ์
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า (ง 30281) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2551
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
พรรณี โยธาขันธ์
รายงานผลงานที่จากการปฏิบัติหน้าที่ของราชการครูขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2551
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
พรรณี โยธาขันธ์
บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 9 การจัดหมู่หนังสือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
2551
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
พรรณี โยธาขันธ์
บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 8 หนังสืออ้างอิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2551
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
พรรณี โยธาขันธ์
บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 7 หนังสืออ้างอิง(1)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2551
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
พรรณี โยธาขันธ์
บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 6 วัสดุสารนิเทศห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2551
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
รายละเอียด
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 27 หน้า
ลำดับที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 528 รายการ

 

  ©2009 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All rights reserved.