ที่ตั้ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000