บุคลากร

คณะผู้บริหาร

boss_arit

นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์.: (ภายใน) 262
Email : Prapaporn.pi@rmu.ac.th

03

นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ : (ภายใน) 160
E-mail : orawan@rmu.ac.th

04

ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : (ภายใน) 252
E-mail : wutthichai@rmu.ac.th

13

นางสาวปภาดา  ธรรมจันทา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายห้องสมุด
โทรศัพท์ : (ภายใน) 160

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

05

นางสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการ

05

นางสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

08

นางผ่องศรี  ปักสังขาเน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

กลุ่มงานห้องสมุด

03

นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร
หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุด

09

นางสาวสมฤดี  พิณทอง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

10

นางวารุณี  ศรีโทโคตร
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

15

นางสาวนันท์นภัส อนันทวรรณ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ

13

นางสาวปภาดา  ธรรมจันทา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ

14

นายวรภัทร  อาปะโม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

16

นางอำพร  แก้วสิทธิ์
นักวิชาการปฏิบัติการ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

17

นางสาวสุรางคณา  ลอยนอก
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

24

นางสาวรัชนี   ลุนหล้า
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

25

นายสุวิทย์  สิงหมาตย์
พนักงานห้องสมุด ระดับ ส3

pong

นายภัทรพงษ์  อักษร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานวิทยพัฒนาและโรงพิมพ์

18

นางชลธิชา  อาจประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยพัฒนาและโรงพิมพ์

19

นายวีรชัย  ทันขวา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

20

นางสาวอัจฉราภรณ์  วรวิศิษฎ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

21

นายปกรณ์  รัตนทำ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

12

นางเกษร   สิงหมาตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

พี่เบอล

นางสาวภัทรารัตน์     ภูศรีฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

22

นายประกรง  ประทุมชัย
คนงาน

25

นางสาวกมลพรรณ  กางสำโรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ศูนย์สารสนเทศอาเซียน

00001

นางนภัสภรณ์ จันทร์โท
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศอาเซียน

23

นางณัฏฐกันย์  ชาภูคำ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ