บุคลากร

คณะผู้บริหาร

001

นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์.: (ภายใน) 262
Email : Prapaporn.pi@rmu.ac.th

003

นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ : (ภายใน) 160
E-mail : orawan@rmu.ac.th

04

ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : (ภายใน) 252
E-mail : wutthichai@rmu.ac.th

002

นางสาวปภาดา  ธรรมจันทา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายห้องสมุด
โทรศัพท์ : (ภายใน) 160

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

05

นางสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการ

05

นางสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

024

นางผ่องศรี  ปักสังขาเน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

กลุ่มงานห้องสมุด

003

นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร
หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุด

011

นางสาวสมฤดี  พิณทอง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

021

นางวารุณี  ศรีโทโคตร
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

025

นางสาวนันท์นภัส อนันทวรรณ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ

002

นางสาวปภาดา  ธรรมจันทา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ

14

นายวรภัทร  อาปะโม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

007

นางอำพร  แก้วสิทธิ์
นักวิชาการปฏิบัติการ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

019

นางสาวสุรางคณา  ลอยนอก
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

016

นางสาวรัชนี   ลุนหล้า
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

005

นายสุวิทย์  สิงหมาตย์
พนักงานห้องสมุด ระดับ ส3

018

นายภัทรพงษ์  อักษร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานวิทยพัฒนาและโรงพิมพ์

010

นางชลธิชา  อาจประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยพัฒนาและโรงพิมพ์

023

นายวีรชัย  ทันขวา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

020

นางสาวอัจฉราภรณ์  วรวิศิษฎ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

017

นายปกรณ์  รัตนทำ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

12

นางเกษร   สิงหมาตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

008

นางสาวภัทรารัตน์     ภูศรีฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

022

นายประกรง  ประทุมชัย
คนงาน

004

นางสาวกมลพรรณ  กางสำโรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ศูนย์สารสนเทศอาเซียน

015

นางนภัสภรณ์ จันทร์โท
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศอาเซียน

009

นางณัฏฐกันย์  ชาภูคำ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ